Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Úřední deska

Úřední deska je plocha určená ke zveřejňování  předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace.

  • Název školy: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
  • Sídlo školy:  Husova 283, 735 81 Bohumín
  • IČ: 66932581
  • IZO: 600 016 668
  • ID datové schránky: 6bqgmmh

 

  • e-podatelna: SSBO@po-msk.cz  (velikost zprávy 20 MB a formáty, např: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO)

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

 

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

 

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, se sídlem Husova 283, 735 81 Bohumín, IČO: 66932581 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

o   Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

o   Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

o   Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:


- jméno a příjmení;
- rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno);
- státní občanství;
- místo narození;
- místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky;
- údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
- datum zahájení vzdělávání ve škole;
- údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
- vyučovací jazyk;
- údaje o znevýhodnění žáka;
- údaje o mimořádném nadání žáka;
- údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;
- údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
- datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

o   Tyto údaje se archivují podle zákona po dobu až 50 let.

o   Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými ustanoveními předávají – CZVV, MŠMT atd.

o   Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

o   požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

o   požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;

o   požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);

o   požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

o   vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;

o   požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;

o   podat stížnost dozorovému orgánu.

o   Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

o   Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

  

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů bude pro vybrané příspěvkové organizace vykonávat společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.

Název:       F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.

IČ:              25884646, 
sídlo:         Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava 

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Jana Měchová, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 736 218 480


kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz


Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. 

Soubory ke stažení:

1-2017 Stipendijní řád organizace Střední škola Bohumín příspěvková organizace (verze schválená Radou MSK).pdf (0.23 MB)

Organizační struktura škola k 10.9.2018.pdf (0.60 MB)

Sazebník úhrad nákladů.pdf (0.31 MB)

SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB